Government Data Catalog : GD Catalog บัญชีข้อมูลสำนักพุทธฯ

Government Data Catalog : GD Catalog บัญชีข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลวัด จังหวัดกำแพงเพชร
รายชื่อพระธรรมทูต
รายชื่อพระปริยัตินิเทศก์
รายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
รายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
รายชื่อพระวินยาธิการ


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,636