บุคลากร พศจ.กำแพงเพชร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

นายสมศักดิ์  สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 


 
นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวนารถฤดี  รวบรวม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  ก่อศักดิ์ทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเอกราช  เสมาทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ  ชื่นดอนกลอย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวชิรกรณ์  วันนู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายฐกร  พุทธเผือก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนริชา  อ่อนเฉวียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมุตตามาศ  ดิษบรรจง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
 

นางวานิช ผิวขาว
พนักงานธุรการ

นายสมบูรณ์ ทองฝั้น
พนักงานขับรถยนต์
 

 คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,737