บุคลากร พศจ.กำแพงเพชร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 

นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 
นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสาวนารถฤดี รวบรวม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ก่อศักดิ์ทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรพรรณ ชื่นดอนกลอย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายฐกร พุทธเผือก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวนริชา อ่อนเฉวียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวมุตตามาศ ดิษบรรจง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวธรรมิกา อินทรสูต
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวทยิดา บุรีแสง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นายสมบูรณ์ ทองฝั้น
พนักงานขับรถยนต์
นางวาณิชย์ ผิวขาว
พนักงานธุรการ
 

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 255,695