header-ข้อมูลข่าวสาร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (วัดคูยาง พระอารามหลวง)

ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพช

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,680