พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพบอดุยเดช

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชขร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ณ  วัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง  ตำบลนครชุม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร   จังหวัดกำแพงเพชร