วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครชุม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจุบันมี พระราชวชิราเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ที่คู่บ้าน คู่เมืองมาตั้งแต่ในอดีต จวบจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา :  พระยาลือไทยราช ผู้เป็นลูกพระยาเลอไทย เป็นหลานแก่พระยารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย ได้ราชาภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยาขึ้น ชื่อศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้มาสถาปนา ในเมือง นครชุมปีนี้นั้น พระมหาธาตุอันนี้ใช่ธาตุอันสามานต์ คือ พระธาตุแท้จริงแล้ เอาลุกแต่ลังกาทวีป พู้นมาดายเอาทั้งพืชพระศรีมหาโพธิ์ อันพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญขุนมาราธิราชได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณ เป็นพระพุทธเจ้ามาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้ ผิผู้ใดได้ไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์นี้ว่าไซร้มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอ ดังได้นบพระเป็นเจ้าบ้างแล............ พระบรมสาริกธาตุ บรรจุอยู่ในสำเภาเงินมีพระบรมธาตุอยู่ถึง 9 องค์ ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในองค์พระบรมธาตุ มีความเชื่อว่า ผู้ใดได้บูชาพระบรมธาตุ เหมือนกับได้นบพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง ทำให้ประชาชนพากันมาสักการะบูชาพระบรมธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาและวันสงกรานต์

ลักษณะเด่น : เจดีย์ศิลปแบบพม่า ความยาวด้านละ 15 วา สูง 38 วา -ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2 ต้นปลูกเมื่อพ.ศ.1900 ลำต้นใหญ่ขนาด 10 คนโอบ