ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพรัตนกวี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์