ร่วมการประชุมสัมมนาและแสดงผลงาน ประจำปี ๒๕๖๒ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล คณะสงฆ์ ภาค ๔