โครงการอุปสมบทพระภิกษุบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโกสัมพิการาม(สาขาวัดอมฤต)