แบบก่อสร้างวัด

๑.โบสถ์ขนาดเล็ก

๒.โบสถ์ขนาดกลาง

๓.โบสถ์ขนากใหญ่

๔.ศาลาการเปรียญ (๑)

๕.ศาลาการเปรียญ (๒)

๖.กฏิเจ้าอาวาส

๗.กฏิสงฆ์เรือนแถว

๘.หอกลอง + หอระฆัง

๙.หอระฆัง

๑๐.โรงเรียนพระปริยัติธรรม

๑๑.แบบเมรุ

๑๒.ซุ้มประตูวัด

แบบก่อสร้างเสนาสนถวายวัดครอบครัวสุเมธินทกุลและครบครัวพิมพ์พจน์

แบบก่อสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมธาราจังหวัดกำแพงเพชร