ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 

 

 

 

นาม - ฉายา
อายุ พรรษา วิทยฐานะ สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา
น.ธ. ป.ธ.


พระมหาอภิชาติ  กิตฺติวรญญู เอก

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

พระมหาทรงวุฒิ  อายุโท ๔๐
๑๗ เอก

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

พระมหาวรเดช  วรเตโช ๓๕ ๑๔ เอก

วัดสว่างอารมณ์

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

พระมหาบุญมา  เขมปุญฺโญ ๓๒ ๑๓ เอก

วัดโค้งวิไล

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร