Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร่วมเทศกาลข้าวใหม่

จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

บทความ อื่นๆ ...