Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพระสังฆาธิการ ภาค 4 ครั้งที่ 3/2561

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานบุญสามัคคีประเพณีก่อเจดีย์ทราย และทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลตรุษไทย เมืองกำแพงเพชร

จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักปฏิบัติธรรม ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการอบรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทความ อื่นๆ ...