Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบและกฎข้อบังคับ

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พระราชกำหนด แก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๐๕  พ.ศ.๒๕๔๗

กฎมหาเถรสมาคม ๑๗ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอุปัชฌาย์

กฎมหาเถรสมาคม ๑๘ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนไวยวัจกร

กฎมหาเถรสมาคม ๒๓ ว่าด้วการปกครองขอลสงฆ์

กฎมหาเถรสมาคม ๒๔ ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ

ค้นหาข้อมูลวัด

ข้อมูลวัด  ที่พักสงฆ์  เจ้าอาวาส  และผู้ดูแลที่พักสงฆ์  ในจังหวัดกำแพงเพชร

แบบก่อสร้างวัด

๑.โบสถ์ขนาดเล็ก

๒.โบสถ์ขนาดกลาง

๓.โบสถ์ขนากใหญ่

๔.ศาลาการเปรียญ (๑)

๕.ศาลาการเปรียญ (๒)

๖.กฏิเจ้าอาวาส

๗.กฏิสงฆ์เรือนแถว

๘.หอกลอง + หอระฆัง

๙.หอระฆัง

๑๐.โรงเรียนพระปริยัติธรรม

๑๑.แบบเมรุ

๑๒.ซุ้มประตูวัด

แบบก่อสร้างเสนาสนถวายวัดครอบครัวสุเมธินทกุลและครบครัวพิมพ์พจน์

แบบก่อสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมธาราจังหวัดกำแพงเพชร

 

การประชุมสัมมนาครูพระสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔-๕

การประชุมสัมมนาครูพระสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔-๕  ในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ครูพระสอนปริยัติธรรมผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน ๓๓๙ รูป  โดยมีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔-๕ ประธานพิธิเปิด  นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และกล่าวรายงาน  นางบุญศรี  พานะจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สรุปและวิพากษ์ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.