Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปฏิบัติงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ จึงแบ่งงานเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล การคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ งานงบประมาณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนองงาน  กิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครอง การเผยแผ่การศาสนศึกษาและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา..

อ่านเพิ่มเติม...

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 

 

 

 

นาม - ฉายา
อายุ พรรษา วิทยฐานะ สอนประจำสำนักเรียน/ศาสนศึกษา
น.ธ. ป.ธ.


พระมหาอภิชาติ  กิตฺติวรญญู เอก

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

พระมหาทรงวุฒิ  อายุโท ๔๐
๑๗ เอก

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

พระมหาวรเดช  วรเตโช ๓๕ ๑๔ เอก

วัดสว่างอารมณ์

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

พระมหาบุญมา  เขมปุญฺโญ ๓๒ ๑๓ เอก

วัดโค้งวิไล

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร