Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

 

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดทำระบบตรวจสอบประวัติผู้ขอบรรพชา หรือบรรพชาอุปสมบท นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หารือร่วมกับ พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ต. ปิยพันธ์ ปิงเมือง หัวหน้าสำนักงาน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ปลาทอง รองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการขอความร่วมมือเพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในส่วนของการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากการพิมพ์ลายนิ้วมือและหมายจับจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินการกรณีดังกล่าว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้คณะทำงานเป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเสนอมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ่านผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดี) เพื่อพิจารณา ในการนี้ ได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดแนวทางที่ชัดเจน


เอกสารแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

๑. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มติที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]

๒. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ มติที่ ๖๘๘/๒๕๖๐ เรื่อง ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน
กกในการปกครองควบคุม สอดส่องดูแล อบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง และคัดกรองผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท
กกโดยให้เป็นไปตาม พระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม อย่างเคร่งครัด

กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]

๓. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท 
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ JPG]

๔. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการตรวจประวัติบุคคล
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ JPG]

๔. ตัวอย่างหนังสือจากวัด ถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร (เจ้าอาวาสลงนาม)
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]  [ไฟล์ WORD]  [ไฟล์ JPG]

๕. ตัวอย่างหนังสือจากวัด ถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร (พระอุปัชฌาย์ลงนาม)
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]  [ไฟล์ WORD]  [ไฟล์ JPG]

๖. แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]  [ไฟล์ WORD]  [ไฟล์ JPG]

๗. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล (ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท)
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]  [ไฟล์ WORD]  [ไฟล์ JPG]

๘. ที่อยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ PDF]  [ไฟล์ WORD]  [ไฟล์ JPG]

๙. ตัวอย่างหนังสือจาก พศจ. ถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ WORD]

๑๐. ตัวอย่างหนังสือจาก พศจ. ถึง เจ้าอาวส-พระอุปัชฌาย์
กกคลิกดาวน์โหลดเอกสาร [ไฟล์ WORD]