Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์     : พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง  พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม
พันธกิจ      : ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ยุทธศาสตร์  : ๑.การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
                        ๒.การนำหลักธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม