Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

อัตรากำลัง

เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปฏิบัติงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ จึงแบ่งงานเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล การคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ งานงบประมาณ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนองงาน  กิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครอง การเผยแผ่การศาสนศึกษาและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา..

ทำเนียบบุคลากร
เจ้าหน้าทีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร