Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

อำนาจหน้าที่

ดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง ส่งเสริม  และพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแลรักษา  จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งการสนับสนุน  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอน ๒๕ ก หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีภารกิจในการทำนุบำรุง        พระพุทธศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     และการปกครองสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการดำเนินศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา รวมทั้งเพื่อให้การทำนุบำรุง และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
          ๑.   ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบาย ระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
          ๒.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวทราบ
          ๓.  ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
          ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
          ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
          ๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
          ๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
          ๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๙. ปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย