Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒  ร่วมจัดโครงการดังกล่าว โดยมีนายธงชัย  ธรรมสุคติ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๑ คน ณ วัดศรีโยธิน ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร