Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

        

              เนื่องด้วยวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  เป็นวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครบ ๕ รอบ องค์ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธัญเทพ หมื่นยุทธ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

 ๑.พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๖๑ รูป ณ วัดพัฒราษฎร์บำรุง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และวัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๒.พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายธงชัย ธรรมสุคติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

๓.จัดวางพระรูปพร้อมบทกลอนเฉลิมพระเกียติ นิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๖๑ รูป
 
 วัดพัฒราษฎร์บำรุง
ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 วัดบ่อสามแสน 

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

พิธีทำบุญตักบาตร 
 วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 
จัดวางพระรูปพร้อมบทกลอนเฉลิมพระเกียติ
นิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง