Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

จังหวัดกำแพงเพชร จัดไหว้พระสำคัญ ๙ วัด

 นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กำแพงเพชร  ขอความเมตตาจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ขอคำแนะนำในการอัญเชิญ พระพุทธรูปจำลองเก้าวัด เพื่อมาประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๔

  

 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความเมตตา แนะนำในการอัญเชิญ พระพุทธรูปจำลองเก้าวัด เพื่อมาประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๔ ควรมีกิจกรรมเสริม  จัดดอกไม้ ธูป - เทียน ให้ประชาชนสักการบูชา

 

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตาพระครูสิทธิวชิรศาสน์ เจ้าอาวาสวัดเสด็จ อัญเชิญ พระกำแพงสามขา ประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลง และงานกาชาด 

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตาพระครูวิเชียรคุณโชตื เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว  อัญเชิญ  หลวงพ่อเพชร ประดิษฐานในงาน นพพระเล่นเพลง และงานกาชาด 

 

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตาพระครูสิทธิวชิรศาสน์ เจ้าอาวาสวัด      กัลปพฤกษ์  อัญเชิญ  พระศรีอารยเมตตรัย ประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลง และงานกาชาด 

 

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตาพระครูอมรวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดอมฤต  เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร  อัญเชิญ  พระพุทธรูปเชียงแสน ประดิษฐานในงาน  นพพระเล่นเพลง และงานกาชาด  

 

 นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตาพระกม ภูริปัญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดปราสาท  อัญเชิญ  พระพุทธปางลีลา ประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลง    และงานกาชาด 

  

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ขอความเมตตา พระครูโกศลวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดประดู่ลาย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร  อัญเชิญ  หลวงพ่อเพชร ประดิษฐานในงาน นพพระเล่นเพลง และงานกาชาด 

 

พระครูโกศลวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดประดู่ลาย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ บรรยายประวัติ หลวงพ่อเพชร ที่จะอัญเชิญ ประดิษฐานในงาน นพพระเล่นเพลง และงานกาชาด แก่นายธัญเทพ หมื่นยุทธ

                                                         

 

นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กำแพงเพชร   ขอความเมตตาจาก พระครูวชิรปัญญากร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร ขอคำแนะนำในการอัญเชิญ พระพุทธรูปจำรองเก้าวัด เพื่อมาประดิษฐานในงานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๔

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายธัญเทพ หมื่นยุทธ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจสถานที่ ที่จะอันเชิญพระพุทธรูปจำลอง ๙ พระเกจิ ๒ รูป และพระบรมสารีริกธาตุ  และวันที่ ๔ กุมภาพันทธ์ ๒๕๕๔ ตรวจวางแผนร่วมกับออแกไนเซอร์ เพื่อจัดลำดับ พระพุทธรูปจำลอง ที่จะอัญเชินมาประดิษฐานใน ลานพระพุทธศาสนา

  
  
  
  
 

 

    เมือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. แถลงข่าวการจัดงาน นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาด  ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลกโดยนายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยนายธงชัย  ธรรมสุคติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายจุลพันธ์  ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  และหวัหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าว

  
  
  

    เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายธัญเทพ หมื่อยุทธ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นมัสการพระครูโกศลวชิรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ให้แนวทางการจัดวางพระพุทธรูปจำลอง ๙ วัด พระเกจิ และพระบรมสารีริกธาตุ

  
  
  
  

พระพุทธรูป ๙ วัด พระเกจิ และพระบรมสารีริกธาตุ

 

พระศรีอาริยเมตตรัย  วัดกัลปพฤกษ์

 

หลวงพ่อเพชร  วัดบาง

 

หลวงพ่อเพชร  วัดประดู่ลาย

 

พระประธานพร  วัดไตรตรึงษาราม

 

พระกำแพงสามขา วัดเสด็จ

 

หลวงพ่ออุโมง  วัดสว่างอารมณ์

 

พระเชียงแสน  วัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง

 

พระเชียงแสน  วัดอมฤต

 

พระปางลีลา วัดปราสาท

หลวงพ่อวิเชียรโมลี  วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง 

 

หลวงพ่อวิเชียรธรรมคนี  วัดคูยาง

 

พระบรมสารีริกธาตุ  วัดเสด็จ

 

พระบรมสารีริกธาตุ  วัดเสด็จ

 

  นายธัญเทพ หมื่นยุทธ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  นมัสการ  พระตันโจ  ฉนฺทสุโภ  เลขารองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ทำพิธีอัญเชิญพระ ๙ วัด มาประดิษฐานใน  งานนพพระเล่นเพลง "ลานพระพุทธศาสนา"  เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

 

  ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาเที่ยวในงาน "นพพระเล่นเพลง" บูชาดอกไม้ ธูป - เทียน ปิดทอง พระ ๙ วัด ลูกนิมิต  วัดศรีบุญส่ง และพระบรมสารีริกธาตุ ประพรมนำมนต  ถวายสัฆทาน ในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔