Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

กำแพงเพชร จัดอุปสมบทพระสงฆ์ ๒๒ รูป ในโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูปทั่วประเทศ

          จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๒ รูป โดยมีพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์อุปัฌชาย์  นายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเลขานุการในการจัดพิธีอุปสมบท ในครั้งนี้

 

 

 

 

 


 
 ภาพหมู่ นาค/พระสงฆ์ จำนวน ๒๒ รูป พร้อม นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ 
  
  
  

 การจัดเตรียมสถานที่ในพิธีอุปสมบท ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

โดยมี นายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดเตรียมสถานที่ฯ

  
  
  
  
  
  
  
  

 พิธีขลิบผม และปลงผม โดยมีพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายสงฆ์

และนายจิระศักดิ์  จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และญาติผู้เข้าอุปสมบท

  

 พิธีมอบชุดนาค โดยนายจิระศักดิ์  จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร

และนายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

  
 นาค จำนวน ๒๒ ตน เข้าสู่มณฑลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองผ้าไตรพระราชทาน
  
  
  
 นายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  
  
  
  
  
 พระเมธีวชิรภูษิต เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นองค์พระธรรมถึก แสดงธรรมเทศน์สอนนาค โดยมีนายจิระศักดิ์  จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานจุดแสดงบูชาธรรม
  
  

 นายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา  มุสิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ กำแพงเพชร และนายสุขวิชชาญ  มุสิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ กำแพงเพชร ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ฯ

 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ้าไตรพะราชทาน
  
  
 พิธีขอขมาจากนาค และพิธีมอบผ้าไตร จากนายวันชัย  สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการฯ
  
  
  
  
  
  
  
  
พิธีแห่ฉลองผ้าไตรพระราชทาน และนาครอบพระบรมธาตุนครชุม และพระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
  
 พืธีถวายผ้าไตรพระราชทาน ตาลปัตร และย่าม แด่พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง องค์อุปัฌชาย์ โดยนายสุพร  แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศษสนาจังหวัดกำแพงเพชร และนายยงยุทธ  อินทร์สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
  
  
  
  
  
  
 
 

 พิธีอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน ๒๒ รูป จังหวัดกำแพงเพชร ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

  
 
  
 การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ จำนวน ๒๒ รูป จังหวัดกำแพงเพชร ณ โครงการสร้างวัดสังฆานุภาพ ตำบลทุ่งธารทอง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพเงพชร ในโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ พร้อมด้วยพระสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า ๒๐๐ รูป
  
พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร มอบย่ามในโครงการฯ แก่พระสงฆ์ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
 
 
  คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพระสงฆ์ในครงการฯ พร้อมด้วยคณะศรัทธาจังหวัดกำแพงเพชรสักการะพระพุทธศากนมุนี ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔


 
 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ
  
 พิธีลาสิกขา โดยมีนายสุพร  แผ่แสงจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศษสนาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มอบเสื้อในโครงการฯ แก่ผู้ลาสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔