Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหารวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

โครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหารวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

       เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  พระศรีวชิราภรณ์, ดร. เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลาง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้เจริญพรเชิญ  ท่านบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง เข้าประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมไทย   สายใยชมชนประจำตำบลนครชุม

       โครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหารวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง  เนื่องจากพระวิหารวัด พระบรมธาตุ พระอารามหลวง ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้การได้ และจะได้ต่อเติมเป็นพระวิหาร เพื่อประดิษฐานอัฐิและรูปเหมือนหลวงพ่อวิเชียรโมลี
        ในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวชิราภรณ์, ดร. ได้เจริญพรเชิญ ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ เป็นประธานดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวชิราภรณ์, ดร. ได้เจริญพรเชิญ ท่านบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง เข้าประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ  ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมไทยสายใยชมชน ประจำตำบลนครชุม
        ในการดำเนินโครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหารวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จะต้องใช้เงินจำนวนมาก จึงขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคเงินโครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหารวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เลขที่บัญชีนี้

สำนักงานธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชร

เลขที่บีญชี  ๖๒๐-๐-๕๐๔๗๐-๙

ชื่อบัญชี วัดพระบรมธาตุ โครงการบูรณะและปฎิสังขรณ์พระวิหาร

  
  
  
 

 

  

                         <<<คลิกกรายละเอียดโครงการ>>>