Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ข้อมูล การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด การขออนุญาตสร้าง รายงานขอตั้งวัด และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในจังหวัดกำแพงเพชร

                                       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามคำร้องการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด การขออนุญาตสร้างวัด การรายงานขอตั้งวัด และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ของที่พักสงฆ์และวัด ในจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามได้จากข้อมูลที่แนบ(ไฟล์) หากมีข้อซักถามหรือคำแนะนำ กรุณาติดต่อเจ้าหน้า นายพงษ์ฤทธิ์  พลับผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๗๗-๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศ ตั้งวัดเพิ่มอีก ๗แห่ง ข้อมูล ๖  มิถุนายน๒๕๕๔  ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา แล้ว

 

 

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบข้อมูล  การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด การขอสร้างวัด การรายงานตั้งวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  ณ วันที่๑๒ กรกฎาคม