Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุญาตให้สร้างวัดในจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อนุญาตให้สร้างวัดในจังหวักำแพงเพชร  ปี ๒๕๕๔  จำนวน  ๖   แห่ง  ผู้ขออนุญาตสร้างวัดโปรดดำเนินการ  รายงานขอตั้งวัดโดยด่วน  ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น ๒  ศูนย์ราชการจังหวักำแพงเพชร

 

"อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม"