Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ด่วน! พระสงฆ์ที่ได้เงินอุดหนุนนิตยภัต กรุณาตรวจสอบและส่งแบบขอรับเงินนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการตรวจสอบและโอนจ่ายเงินนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปอย่างถูกต้อง ขอความเมตตาพระคุณท่านตรวจสอบ และ ส่งเอกสารถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เอกสารแนบที่ต้องส่งถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

๑. แบบคำขอรับเงินนิตยภัต (แบบฟอร์มคำขอรับเงินนิตยภัต)

๒.คำขอรับเงินผ่านธนาคาร (แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร)

๓. สำเนาหนังสือสุทธิ

๔.สำเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยฯ)