Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สรรเเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓

แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

งานพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด

การขออนุญาตสร้างวัด

การขออนุญาตตั้งวัด

หนังสือรับรองสภาพวัด

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด

ขอย้ายวัด

รายงานขอยกเลิกวัด

รายงานขอรวมวัด

อุดหนุนบูรณะวัดปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

แบบสำรวจวัดที่ประสพวินาศภัย

แบบตอบรับเงินอุดหนุนและแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ประสพวินาศภัย

ขันตอนเกี่ยวกับออกโฉนดที่ดินวัด

สัญาเช่าที่ดินวัด

อุทยานการศึกษาในวัด

วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

งานการเงิน และบัญชี

แบบขอรับขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบตอบรับเงินอุดหนุน

งานนิตยภัต

แนวทางปฏิบัติ การขอรับการจัดสรรนิตยภัต

ขั้นตอนการจัดสรรนิตยภัต

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๙ มติที่ ๔๙๓/๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่