Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง

เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ตั้งอยู่ถนนกำแพงเพช-สุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจุบันมี พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร(ธ) เป็นเจ้าอาวาส

เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม