JA slide show
 
ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมวัดโกสัมพี
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 02:16

      

     เมื่อวันท่ี  ๙  เมษายน ๒๕๕๘ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดโกสัมพี หมู่ที่ ๕ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจอุโบสถ เพื่อจะขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และเจ้าอาวาสได้มอบโฉนดที่ดินของวัดโกสัมพีให้ ผอ.เพื่อเก็บรักษาไว้ท่ีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ตามระเบียบข้อกฎหมาย

 
ขอพรปีใหม่ ผ.อ.บุญเรือง แตงก่อ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 05:37

              ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอพร ผ.อ.บุญเรือง แตงก่อ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และสรงน้ำพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

 
ผอ.บุญเรือง แตงก่อ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร สรงน้ำพระสังฆาธิการ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 05:42

   นายบุญเรือง แตงก่อ นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร สรงน้ำขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย  พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูวัชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

 
โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา ๕ รอบ
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 08:38

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับวัดโพธิญาณ จัดโครงการบรรพชา อุปสมบทนาคหมู่ จำนวน ๑๔๙ ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  วัดโพธิญาณ ได้รับพระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร ถวายอุปัชฌาย์ เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายธานี ธัญญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีอุปสมบทฯ โดยมีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 09:00

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 
โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 08:05

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ณ วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่) ตำบลวังชะพลู อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปล่อยปลา และมอบโคกระบือ
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 06:16

    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีปล่อยปลา และมอบโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ โดยมีนายธานี ธัญญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสร์
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 05:34

   สำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  จัดพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์  พระพุทธรูปประจำลานรวมใจเทิดไทองค์ราชัน และพระประทานพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๑๙ น. พระครูศรีวชิรสุนทร ดร. เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานี ธัญญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็ชพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 01:35

   จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จำนวน ๖๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดคูยาง (พระอารามหลวง) พระธรรมภาพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานี ธัญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดนมีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ เมือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 08:48

   จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธานี ธัญโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ เมือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1351
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3087
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2129
mod_vvisit_counterเดือนนี้5737
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7009
mod_vvisit_counterมีผู้เข้าชมทั้งหมด1353896

We have: 1 guests online
IP ของคุณ: 54.163.112.75
Today: เม.ย. 18, 2015

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะสงฆ์


พระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพระราชสารโมลี
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ)

ผู้บริหาร

นายบุุญเรือง  แตงก่อ
ผอ.พศจ.กำแพงเพชร
055-705177-9

วีดีโอแนะนำจังหวัด

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(ธ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชวัดคูยาง พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
๐๒๗ ถ.ราชดำเนิน ซ.๓  ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑


 

วัดหนองปลิง
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒


 

วัดเด่นสะเด่า
วัดเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)วัดป่าธรรมธารา
วัดป่าธรรมธารม ต.หินคาต อ.ปางศิลาทอง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒(ธ)


แนวข้อสอบธรรมศึกษา