JA slide show
 
ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
ศูนย์ฮอตไลน์
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:08

ศูนย์ฮอตไลน์

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลหนองปลิง         อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร     ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์                  ๐๕๕ – ๗๐๕-๑๗๗-๙

โทรสาร                   ๐๕๕ – ๗๐๕-๑๗๘

E-Mail                    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website                 http://kpt.onab.go.th/

 
ประเมินการปฎิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:13

   นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หัวหน้าคณะกรรมการประเมินการปฎิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภาคเหนือ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี คระกรรมการประเมิน นายดำรงค์  สอนอ้น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมิน ได้ร่วมกันตรวจประเมินการปฎิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับในการประเมินสำนักงาน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโครงการศีลห้า ระยะที่ ๒ อำเภอลานกระบือ
วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:01

 

      นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพถุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการศีล ๕ ระยะทที่ ๒ ณ วัดแก้วสุรีย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ โดยมีเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน มีเจ้าคณะตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายยก อ.บ.ต. สามชิก อ.บ.ต. ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๖๒ ของประเมศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคล่ือนโครงการศีล ๕ ระยะ ที่ ๒ อำเภอไทรงาม
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 07:13

 

  นายอรัญ วิธีเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒  ณ  ที่ว่าการอำเภอไทรงาม โดยมีเจ้าคณอำเภอไทรงาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เจ้าคณะตำบลทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.สมาชิกสภา  อบต. ทหาร  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๕๙ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคล่ือนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอคลองขลุง
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 07:01

  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการศีล ๕ ระยะ ที่ ๒ อำเภอคลองขลุง ณ ที่ว่าการอำเถอคลองขลุง โดยมีเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดอำเภอคลองขลุง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๘ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายก อบต. สมาชิก อบต. เข้าร่วมประชุม   กำแพงเพชร อยู่อันดับที่  ๕๓  ของประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอทรายทองวัฒนา
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 06:50

  นายอรัญ วิธีเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา โดยเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเข้าร่วมประชุม มีนายอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๕๐ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอคลองลาน
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 06:40

    นายอรัญ วิธีเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน โดยมีเจ้าคณะอำเภอคลองลาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘   กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๕๕ ของประเทศ  

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อ.บึงสามัคคี
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 03:59

  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุม โครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอบึงสามคคี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี โดยมีเจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นยอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. สามาชิกสภา อบต.นายกเทศบาลบึงสามัคคี สมาชิกสภาเทศบาลบึงสามัคคี ทหาร เข้าร่มประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๕๒ ของประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโตรงการศีลท ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอพรานกระต่าย
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 03:49

  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ ณ อำเภอพรานกระต่าย โดยมีเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘   กำแพงเพชร อยู่อันดับท่ี่  ๔๖  ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขับเคลื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ อำเภอโกสัมพีนคร
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 03:29

  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุม ขับเคื่อนโครงการศีล ๕ ระยะที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส เมี่อวันที่ ๑๑  มิถถุนายน ๒๕๕๘  กำแพงเพชร อยู่อันดับที่ ๔๕ ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้67
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว398
mod_vvisit_counterเดือนนี้3413
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7367
mod_vvisit_counterมีผู้เข้าชมทั้งหมด1386255

We have: 2 guests online
IP ของคุณ: 50.17.79.100
Today: ก.ค. 28, 2015

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะสงฆ์


พระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพระราชสารโมลี
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ)

ผู้บริหาร

นายบุุญเรือง  แตงก่อ
ผอ.พศจ.กำแพงเพชร
055-705177-9

วีดีโอแนะนำจังหวัด

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(ธ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชวัดคูยาง พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
๐๒๗ ถ.ราชดำเนิน ซ.๓  ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑


 

วัดหนองปลิง
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒


 

วัดเด่นสะเด่า
วัดเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)วัดป่าธรรมธารา
วัดป่าธรรมธารม ต.หินคาต อ.ปางศิลาทอง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒(ธ)


แนวข้อสอบธรรมศึกษา